REGULAMENT – CONTRACT CADRU DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE LA PROGRAMUL ANGLOVILLE

§1

Servicii, obiect și prevederi generale

1.1. Prezentul Regulament – Contract defineşte condiţiile şi modalităţile de înscriere, organizare și folosire a programelor de instruire şi îmbunătăţire a competenţelor lingvistice de limba engleză oferite de Angloville clientului, precum şi a serviciilor conexe acestora, astfel cum acestea sunt prevăzute şi detaliate în grila de programe disponibilă pe platforma www.angloville.ro la momentul însuşirii de către client a prezentului Regulament, prin completarea şi transmiterea către Angloville a formularului de înscriere prin intermediul platformei www.angloville.ro. Angloville îşi rezervă dreptul de a aduce modificări ofertei online cuprinsă în platforma www.angloville.ro până la momentul începerii Programului, orice astfel de modificări urmând a fi transmise clientului prin email.

1.2. Orice persoană care se înscrie în Programele Angloville, direct sau indirect, dobândește calitatea de client și își asumă obligațiile stabilite în Regulamentul de față, prin bifarea în cadrul formularului de înscriere a secțiunii ”Sunt de acord cu Regulamentul – Contract cadru de înscriere și participare în program”, respectiv completarea şi transmiterea către Angloville a formularului de înscriere prin intermediul platformei www.angloville.ro, nicio invocare ulterioară a necunoașterii regulilor conținute de acest Regulament neputând fi invocată de persoana care face înscrierea ori de persoana înscrisă. Persoanele fizice/juridice care operează înscrierea în platformă pentru alte persoane răspund personal pentru îndeplinirea de către persoanele înscrise a obligațiilor conținute de Regulamentul de față, în temeiul dispozițiilor art. 1372 și 1373 din Codul civil, independent de răspunderea individuală a persoanelor participante direct desemnate/înscrise de acestea. Părinții/tutorii răspund pentru copiii minorii înscriși de aceștia în Program.

1.3. Obiectul Regulamentului îl constituie Programul Angloville selectat de client conform opţiunii acestuia din formularul de înscriere transmis către Angloville conform art. 1.1..

1.4. Pachetul Program Angloville include: programul lingvistic oferit de Angloville sub denumirea selectată de client la capitolul „Alege tip program” în cuprinsul formularului de înscriere, cu caracteristicile selectate de client în ceea ce privește perioada de desfășurare a Programului, locul de desfășurare, transmis către Angloville conform art. 1.1.; serviciile de cazare şi masă oferite de partenerul de profil al Angloville; serviciile de transport oferite de partenerul de profil al Angloville la/de la locația de cazare, cu plecare din București.

1.5. În derularea prezentului Regulament – Contract, Angloville răspunde faţă de client exclusiv pentru serviciile de instruire şi îmbunătăţire a competenţelor lingvistice de limba engleză în cadrul Programului Angloville selectat de client, răspunderea pentru serviciile efective de cazare, masă şi transport revenindu-le partenerilor de profil ai Angloville.

§2

Definiții

2.1. Angloville – Societatea ANGLOVILLE S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în Bucureşti, Str. Eugeniu Carada nr. 5-7, Bl. A, Sc. 1, Et. 2, Ap. 9, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8519/2015, CUI RO34763465, email: office@angloville.ro, denumită în acest Regulament – Contract și organizator al programului lingvistic.

2.2.  Client:

–  persoana fizică majoră care participă direct și nemijlocit la Programul Angloville, și care are capacitate deplină de exercițiu și folosință a drepturilor civile;

–  persoana fizică majoră, care are capacitate deplină de exercițiu și folosință a drepturilor civile și care operează înscrierea în Program pentru sine și/sau pentru alte persoane fizice majore, care, la rândul lor, ca urmare a înscrierii în program, devin clienți;

–  persoana juridică, care prin reprezentantul său legal ori prin persoana desemnată special în acest sens, înscrie în programul Angloville unul sau mai mulți participanți, persoană/e fizică/e, care, la rândul lor, ca urmare a înscrierii în program, devin clienți;

–  părinții/tutorii/curatorii pentru copiii minori ori pentru alte persoane ocrotite de aceștia.

2.3.  Părțile – Clientul și Angloville împreună.

2.4.  Servicii – platforma internet dezvoltată de Angloville pe domeniul www.angloville.ro, prin intermediul căreia se desfășoară activități de informare asupra programelor de îmbunătățire a limbii engleze; organizarea și susținerea programelor de instruire şi îmbunătăţire a competenţelor lingvistice de limba engleză oferite de Angloville clientului.

2.5. Program lingvistic / Program Angloville – program de instruire şi îmbunătăţire a competenţelor lingvistice de limba engleză oferite de Angloville clientului.

2.6. Servicii de cazare și masă – servicii oferite de partenerii de profil ai Angloville, respectiv de PERFECT EXCLUSIV TOUR SRL si FORTASTES CATERING SRL.

2.7. Servicii de transport – servicii oferite de societățile de transport persoane cu care Angloville colaborează.

2.8. Documente de identificare/delegare – pentru persoane fizice: acte de identitate (carte/buletin de identitate, pașaport, certificat de naștere – pentru minori); pentru persoane juridice – document de înregistrare, respectiv certificat de înmatriculare/înregistrare; pentru persoane fizice care reprezintă persoane juridice – documente de delegare (delegație specială, procură specială, hotărâre a adunării generale a organului statutar); pentru persoane fizice care reprezintă persoane fizice minore/ocrotite – documente care atestă calitatea de părinte/tutore/curator – certificat de naștere al minorului, hotărâre judecătorească, etc..

2.9. PERFECT EXCLUSIV TOUR SRL si FORTASTES CATERING SRL – societățile care asigură serviciile de cazare și masă pentru clienții Angloville pe toată durata programului.

2.10. Regulament – prezentul Regulament – Contract cadru de înscriere și participare în program.

§3

Înscrierea

3.1. Înscrierea în Programul Angloville se realizează online, prin completarea şi transmiterea formularului de înscriere de către client către Angloville prin intermediul platformei www.angloville.ro, condiția fiind aceea de a completa corect și complet formularul de înscriere, de a bifa opțiunile dorite și de asumare, prin bifare corespunzătoare, a însușirii condițiilor, drepturilor și obligațiilor stabilite prin Regulament.

3.2. Pentru înscrierea în Program a participantului minor, indiferent dacă minorul va participa singur sau împreună cu părinții/tutorii la Program, în plus față de condițiile de înscriere ce trebuie îndeplinite conform art. 3.1. de mai sus, părinții ori tutorii acestora vor completa și transmite către Angloville, prin email, documentul intitulat „Acord parental”, în care vor fi completate obligatoriu toate rubricile. Acordul parental va fi predat în original reprezentantului Angloville la momentul îmbarcării pentru transport către locația de desfășurare a Programului, neprezentarea Acordului părintelui putând constitui motiv de refuz de primire a minorului în Program. După înscrierea, respectiv confirmarea înscrierii minorului în Program, participarea efectivă a acestuia la Program este condiționată de prezentarea certificatului medical în condițiile art. 7.5. din acest Regulament.

3.3. Confirmarea înscrierii şi rezervării locului în programul selectat se realizează prin email transmis clientului de către Angloville, în termen de 7 (şapte) zile lucrătoare de la data primirii de către Angloville a formularului de înscriere completat în mod corect şi complet de către client, odată cu confirmarea fiind transmise clientului următoarele documente atașate email-ului de confirmare:

 • Regulamentul – Contract cadru de înscriere și participare în program (actualizat la data confirmării, dacă este cazul), în format PDF,
 • Informații detaliate despre entitățile care furnizează serviciile de cazare și masă –care se vor regăsi și în platforma www.angloville.ro,
 • Detalii despre conturile bancare sau la cerere factura proforma emisă pentru plățile ce urmează a fi efectuate de către client în baza art. 5.1. și 5.2. din Regulament, sau în condițiile care vor fi comunicate de către Angloville în email-ul de confirmare transmis conform art. 3.3. de mai sus.

3.4. Clientul care solicită alte condiții decât cele cuprinse în prezentul Regulament poate contacta direct Angloville, la datele de contact identificate în platforma www.angloville.ro și în acest Regulament în vederea propunerii, negocierii și încheierii, în condiții reciproc acceptate, a unui contract la sediul Angloville. Completarea și acceptarea prezentului Regulament – Contract cadru de înscriere și participare în program online presupune, în consecință, acceptarea fără echivoc de către client a condițiilor aici stipulate, considerându-se că părțile și-au exercitat dreptul de negociere a clauzelor acestuia.

3.5. Clientul, participant personal sau care a desemnat participanți pentru Program, are posibilitatea de a transfera calitatea de participant către o altă/alte persoană/e care îndeplinește/îndeplinesc și își asumă condițiile stabilite prin prezentul Regulament. Pentru a opera transferul, clientul va transmite prin email către Angloville, cu cel mult 7 (șapte) zile înainte e data stabilită pentru începerea Programului, solcitarea de înlocuire, datele de identificare și de contact ale persoanei care va înlocui clientul, înlocuirea urmând a fi supusă procedurii de confirmare specificată la art. 3.3. din Regulament. Dacă va fi cazul, orice costuri suplimentare rezultate dintr- un astfel de transfer vor fi suportate de către client și persoana care preia această calitate, în solidar.

§4

Derularea Programului Angloville

4.1. Sub condiția achitării prețului Programului selectat, în condițiile stabilite la Cap. 5 din Regulament, Programul Angloville se va desfășura conform selecției exprese a clientului efectuată prin completarea şi transmiterea către Angloville a formularului de înscriere prin intermediul platformei www.angloville.ro în ceea ce privește tipul programului, perioada și locația.

4.2. Perioadele și locațiile disponibile la nivelul anului 2021 pentru Programele Angloville sunt:

a) pentru perioada … Programul Angloville selectat se va desfășura la Pensiunea Gențiana – Satul Englez Adulți

b) pentru perioada … Programul Angloville selectat se va desfășura la Pensiunea Gențiana – Satul Englez Adulți, Kids, Junior

c) pentru perioada … Programul Angloville selectat se va desfășura la Pensiunea Gențiana – Satul Englez Adulți, Junior

d) pentru perioada … Programul Angloville selectat se va desfășura la Pensiunea Gențiana – Satul Englez Kids, Junior

e) pentru perioada … Programul Angloville selectat se va desfășura la Pensiunea Gențiana – Satul Englez Junior

f) pentru perioada … Programul Angloville selectat se va desfășura la Pensiunea Gențiana – Satul Englez Adulți

g) pentru perioada … Programul Angloville selectat se va desfășura la Lacul Verde Resort – Satul Englez Junior

h) pentru perioada … Programul Angloville selectat se va desfășura la Lacul Verde Resort – Satul Englez Kids, Junior

i) pentru perioada … Programul Angloville selectat se va desfășura la Lacul Verde Resort – Satul Englez Adulți

Orice modificare a Programului Angloville ce face obiectul selecției clientului, cu privire la locație, perioadă, orarul activităţilor, transport sau alte asemenea elemente va fi anunţată în timp util de către Angloville clientului, fără modificarea prețului contractului.

§5

Prețul și modalități de plată

5.1. Pentru serviciile de organizare a programului lingvistic, serviciile de transport-transfer către (cu plecare din București) și dinspre locul de desfășurare a programului lingvistic, clientul va achita Angloville, în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data confirmării înscrierii, în baza detaliilor primite sau a facturii proforma emisă la cerere și transmise acestuia de către Angloville prin email-ul de confirmare, conform opțiunii selectate, suma de:

Programe Adult (serviciile de organizare, serviciile de transport-transfer) – continuare la punctul 5.2

 •  –(–) lei brut pentru pachetul „Private Plus” de 6 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana; respectiv în locația Lacul Verde Resort;
 • – (–) lei brut pentru pachetul „Private Plus” (–, respectiv –) de 7 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana;
 • – (–) lei brut pentru pachetul „Private” de 6 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana; respectiv în locația Lacul Verde Resort;
 • – (–) lei brut pentru pachetul „Private” (–, respectiv –) de 7 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana;
 • – (–) lei brut (tva inclus) pentru pachetul „Tandem” de 6 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana; respectiv în locația Lacul Verde Resort;
 • – (–) lei brut pentru varianta de participare Try Angloville de 1 zi;
 • – (–) lei brut pentru pachetul „Angloville Weekend” de 2,5 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana;

Programe Adult + Minor (serviciile de organizare, serviciile de transport-transfer) – continuare la punctul 5.2

 • – (–) lei brut pentru pachetul Satul Englez Family Camp (1 adult + 1 copil 8-11 ani) (–) de 7 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana;
 • – (–) lei brut pentru pachetul Satul Englez Family Camp (1 adult + 1 copil 12-19 ani) (–, respectiv –) de 7 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana;
 • – (–) lei brut (tva inclus) pentru fiecare adult înscris adițional la pachetul Satul Englez Family Camp (–, respectiv –) de 7 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana;
 • – (–) lei brut (tva inclus) pentru fiecare copil 8-11 ani înscris adițional la pachetul Satul Englez Family Camp (–) de 7 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana;
 • – (–) lei brut (tva inclus) pentru fiecare copil 12-19 ani înscris adițional la pachetul Satul Englez Family Camp (–, respectiv –) de 7 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana;

5.2. Pentru serviciile de cazare și masă furnizate pe toată durata programului lingvistic de către locația unde se desfășoară programul, clientul va achita societății care asigură serviciile de cazare și masă pentru clienții Angloville specificată la punctul 2.6 (la cererea clientului aceste servicii se pot achita și către Angloville, aceasta urmând să refactureze sumele încasate pentru serviciile specificate la acest punct), cu cel mult 14 (paisprezece) zile lucrătoare înainte de data începerii Programului, în baza detaliilor primite sau a facturii proforma emisă la cerere și transmise acestuia de către Angloville prin email-ul de confirmare, conform opțiunii selectate, suma de:

Programe Adult (serviciile de cazare și masă)

 • – (–) lei brut pentru pachetele „Private Plus și Private” de 6 zile (5 nopți), desfășurate în locația Pensiunea Gențiana; respectiv în locația Lacul Verde Resort;
 • – (–) lei brut pentru pachetul „Private Plus și Private” (–, respectiv –) de 7 zile (6 nopți), desfășurat în locația Pensiunea Gențiana
 • – (–) lei brut pentru pachetul „Tandem” de 6 zile (5 nopți), desfășurat în locația Pensiunea Gențiana; respectiv în locația Lacul Verde Resort;
 • – (–) lei brut pentru pachetul „Angloville Weekend” de 2,5 zile (2 nopți), desfășurat în locația Pensiunea Gențiana

Programe Adult + Minor (serviciile de cazare și masă)

 • – (–) lei brut pentru pachetul Satul Englez Family Camp (1 adult + 1 copil 8-11 ani) (–) de 7 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana;
 • – (–) lei brut pentru pachetul Satul Englez Family Camp (1 adult + 1 copil 12-19 ani) (–, respectiv –) de 7 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana;
 • – (–) lei brut (tva inclus) pentru fiecare adult înscris adițional la pachetul Satul Englez Family Camp (–, respectiv –) de 7 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana;
 • – (–) lei brut (tva inclus) pentru fiecare copil 8-11 ani înscris adițional la pachetul Satul Englez Family Camp (–) de 7 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana;
 • – (–) lei brut (tva inclus) pentru fiecare copil 12-19 ani înscris adițional la pachetul Satul Englez Family Camp (–, respectiv –) de 7 zile, desfășurat în locația Pensiunea Gențiana;

5.3. Valorile precizate la art. 5.1. și 5.2. reprezintă tarife standard practicate de Angloville și partenerii de profil ai Angloville, acestea putând fi ajustate conform politicilor promoționale ale Angloville.

5.4. Dacă, de la momentul înscrierii și până la momentul începerii Programului există o perioadă mai mare de 60 (șaizeci) de zile, în funcție de disponibilitatea Angloville, ținând seama și de perioada exactă de timp rămasă până la momentul începerii Programului, Angloville poate acorda clientului facilități la plata tarifelor stabilite prin Regulamentul de față, urmând a comunica clientului prin email-ul de confirmare a înscrierii plata tarifelor în 3 (trei) tranșe în loc de 2 (două). Clientul înțelege din cuprinsul acestui articol că facilitatea la care se referă este un drept și nu o obligație a Angloville.

5.5. Participarea clientului la Program este condiționată de achitarea ambelor sume prevăzute la art. 5.1. și 5.2. de mai sus, în termenele menționate, în cazul neachitării în termenele specificate a oricăreia dintre aceste sume, prestatorul având posibilitatea de a-l exclude pe client din Program, prin anularea rezervării locului, cu privire la care clientul declară că nu va avea nicio obiecţiune.

5.6. Facturile proforma emise la cerere în condițiile art. 5.1. și 5.2. de mai sus sunt transmise clientului de către Angloville sau partenerul de profil al Angloville, în format electronic, la adresa de email a acestuia specificată în formularul de înscriere, prin email-ul de confirmare a înscrierii transmis în condițiile art. 3.2. din Regulament.

5.7. După achitarea sumelor menționate la art. 5.1. și 5.2., Angloville și partenerul de profil al Angloville vor emite și transmite electronic clientului, la adresa de email comunicată de acesta prin formularul de înscriere, facturile fiscale aferente plăților efectuate.

5.8. Achitarea prețului contractului, compus din sumele menționate la art. 5.1. și 5.2., se va face de către client în conturile indicate de Angloville prin email-ul de confirmare în condițiile specificate. Clientul este obligat să menționze în detaliile transferului bancar următoarele date: nume, prenume sau denumire, CNP sau CUI, denumirea Programului pentru care s-a făcut înscrierea, perioada desfășurării Programului pentru care s-a făcut înscrierea, seria și numărul facturii proforma emisă de Angloville sau de partenerii de profil ai Angloville pentru respectiva plată.

5.9. Data plății serviciilor ce fac obiectul Regulamentului de față este considerată data când este creditat contul Angloville sau al partenerilor de profil ai Angloville.

§6

Anularea programului sau a rezervării

6.1. Anularea Programului de către Angloville se va putea face fără invocarea vreunui motiv, cu notificarea clientului prin email, situaţie în care clientul va putea opta fie pentru participarea la un alt Program, în măsura disponibilității, fie pentru returnarea tuturor sumelor achitate până la momentul anulării. În situaţia modificării perioadei de desfășurare a Programului, clientul va avea posibilitatea de a opta pentru o altă perioadă disponibilă sau pentru returnarea tuturor sumelor achitate până la momentul modificării perioadei.

6.2. Anularea rezervării locului şi a participării la Program se va putea face de către client, printr-o solicitare scrisă adresată Angloville, într-o modalitate care să poată proba transmiterea respectiv primirea (scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conţinut declarat la adresa sediului social al Angloville menţionat în acest Regulament sau email la adresa Angloville office@angloville.ro cu confirmare expresă la/de la adresa de email a Angloville), în următoarele modalităţi:

a) În termen de cel mult 14 (paisprezece) zile calendaristice de la momentul înscrierii clientului în Program prin intermediul platformei angloville.ro, situaţie în care Angloville va restitui clientului sumele achitate de acesta până la momentul primirii notificării de anulare, în proporţie de 100%;

b) În termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice sau mai mult de la momentul înscrierii clientului în Program prin intermediul platformei www.angloville.ro, dar fără a depăşi 21 (douăzecişiunu) zile calendaristice înainte de începerea Programului, situaţie în care Angloville va restitui clientului sumele achitate de acesta până la momentul primirii notificării de anulare, în proporţie de 60%;

c) Pentru motive considerate de Angloville întemeiate (ex. motive medicale care impun imobilizare şi/sau spitalizare), cu mai puţin de 21 (douăzecişiunu) zile calendaristice înainte de începerea Programului, dar fără a depăși 7 (șapte) zile calendaristice înainte de începerea Programului, situaţie în care Angloville va restitui clientului sumele achitate de acesta până la momentul primirii notificării de anulare, în proporţie de 60%;

d) Pentru motive considerate de Angloville neîntemeiate, cu mai puţin de 21 (douăzecişiunu) zile înainte de începerea Programului, precum și pentru situațiile menționate la lit. c) din prezentul articol cu depășirea termenului de 7 (șapte) zile calendaristice înainte de începerea Programului, situaţie în care Angloville va reține din sumele achitate de client până la momentul primirii notificării de anulare contravaloarea rezervării cazării precum și celelalte costuri operaționale angajate de Angloville.

6.3. În situaţia neprezentării clientului la Program, fără îndeplinirea procedurii de notificare în scris prevăzută la art. 6.2. de mai sus, sumele achitate de acesta nu se restituie.

§7

Responsabilitate

7.1. Angloville se obligă:

a)  Să presteze în favoarea clientului serviciile de instruire şi îmbunătăţire a competenţelor lingvistice de limba engleză ale acestuia, conform specificaţiilor Programului la care acesta s-a înscris, ale cărui detalii sunt conţinute în platforma www.angloville.ro, despre care clientul a luat cunoştinţă la înscrierea în program, cu modificări, dacă este cazul, comunicate conform art. 4.2. de mai sus;

b)  Să folosească cunoştinţele şi experienţa corespunzătoare acordării unor servicii de calitate, menite a îmbunătăţi competenţele lingvistice de limba engleză ale clientului;

c)  Să se ocupe de rezervarea şi planificarea serviciilor de cazare, masă şi transport aferente desfăşurării Programului la care clientul s-a înscris, prestarea efectivă a serviciilor de cazare, masă şi transport urmând a se executa de către partenerii de profil ai prestatorului, detaliile despre aceştia fiind aduse la cunoştinţa clientului şi acceptate de acesta prin intermediul platformei www.angloville.ro și prin confirmarea înscrierii executată conform art. 3.2. din acest Regulament;

d)  În ceea ce privește participanții minori la program:
– Să asigure personal de specialitate pentru coordonarea, supravegherea și asistarea minorilor;
– Să asigure coordonarea îmbarcării și debarcării minorilor în mijloacele de transport;
– Să asigure repartizarea minorilor în camere în unitatea de cazare (fete cu fete și băieți cu băieți);
– Să asigure servicii medicale, în caz de necesitate, în condițiile anunțării părinților/tutorelui conform celor specificate în Acordul părintelui/tutorelui;
– Să asigure, pe lângă activitățile de îmbunătățire a competențelor lingvistice de limba engleză specifice Programului, activități potrivite vârstei minorilor;
– Să asigure comunicarea părinților/tutorelui cu minorul, prin contactarea directă, telefonic, a coordonatorului Programului desemnat de Angloville, datele și numărul de telefon urmând a fi comunicate părinților/tutorelui cu aproximativ 14 (paisprezece) zile calendaristice înainte de începerea Programului.

7.2. Responsabilitatea pentru prestarea efectivă a serviciilor de cazare, masă și transport revine exclusiv următoarelor entități: servicii de cazare și masă –PERFECT EXCLUSIV TOUR SRL și FORTASTES CATERING SRL; servicii de transport – compania indicată de către Angloville cu 7 (șapte) zile calendaristice înainte de începerea Programului.

7.3. Clientul se obligă:

a)  Să achite preţul serviciilor convenite cu Angloville, la termenele și în condițiile prevăzute la cap. 5 din Regulament;

b)  Să urmeze instrucţiunile Angloville cu privire la derularea Programului în care s-a înscris;

c)  Să transmită Angloville, în forma și termenul solicitate de reprezentanții acesteia, toate documentele necesare planificării și rezervării serviciilor de cazare, masă și transport (inclusiv documentele de identificare/delegare specificate în acest Regulament, după caz);

d)  Să respecte orarul activităţilor stabilit de Angloville;

e)  Să se prezinte la data, ora și locul de îmbarcare pentru transport precizate prin email sau telefonic de către Angloville cu 1 săptămână înainte de data programată pentru începerea Programului (informațiile transmise de Angloville clientului vor cuprinde: data, ora, locul îmbarcării, data și ora planificate pentru întoarcere);

f)  Să se abţină de la orice acţiuni sau inacţiuni care ar perturba Programul. Clientul care împiedică sau îngreunează, în orice mod, desfășurarea Programului, și/sau care reprezintă, din orice motiv, o amenințare pentru siguranța celorlalți participanți la program, angajați și/sau parteneri ori angajați ai partenerilor prestatorului sau pentru alte persoane prezente în zona de pregătire, va fi obligat să părăsească Programul, fără rambursarea sumei plătite pentru înscrierea și participarea la Program şi fără posibilitatea de continuare ori reluare a Programului. Răspunderea pentru producerea de daune cu privire la bunuri sau persoane rezultate din acțiuni/inacțiuni ale clientului aparține în exclusivitate acestuia și persoanei responsabile de acesta;

g)  Să nu dețină și să nu folosească obiecte ori substanțe care pot pune în pericol viața sau sănătatea sa ori a altor persoane (arme sau obiecte asimilate, substanțe explozibile, periculoase, toxice, iritante, etc);

h)  Să nu consume și să nu determine alte persoane să consume substanțe interzise;

i)  Să nu consume droguri sau alte substanțe asimilate;

j)  Să urmeze recomandările coordonatorilor, educatorilor și în general a persoanelor desemnate de Angloville pentru susținerea cursurilor și a activităților recreative, să respecte regulile și regulamentele interne ale Angloville, ale locației și ale transportatorului parteneri ai Angloville, precum și legislația relevantă, inclusiv cea referitoare la minori.

7.4. Clientul (participantul direct la Program) declară că îndeplinește condițiile psihice și fizice pentru a participa la Program, că nu suferă de boli/maladii de natură a pune în pericol viața și sănătatea sa ori pe a celorlalți participanți.

7.5. Pentru minorul participant la Program se va prezenta până cel târziu la momentul prezentării pentru începerea Programului, certificat medical, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de începerea Programului de către medicul de familie în evidența căruia se află minorul, din care să rezulte faptul că acesta este apt medical pentru a participa la Program. În cazul neprezentării documentului medical menționat, Angloville poate refuza primirea minorului în Program, fără returnarea prețului achitat.

§8

Procedura de soluționare a reclamațiilor

8.1. Orice reclamație în legătură cu serviciile Angloville va fi transmisă la adresa de email office@angloville.ro, urmând a fi soluționată în termen de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la momentul primirii acesteia.

8.2. Reclamațiile care necesită atenție imediată vor fi raportate în scris, într-o modalitate care să poată proba primirea de către reprezentanții Angloville, urmând a fi soluționate în cel mai scurt timp posibil.

§9

Politica de confidențialitate

9.1. Angloville colectează,procesează și utilizează datele și informațiile personale furnizate de către client în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor) cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative conexe.

9.2. Datele cu caracter personal ale clienților sunt prelucrate de Angloville exclusiv pentru a oferi servicii, a procesa achiziţiile, a îmbunătății calitatea vizitelor de pe site, a oferi informaţiile solicitate de clienți, a răspunde întrebărilor despre asistenţă, arhivare, iar, în cazul în care clientul și-a dat acordul, în scopuri comerciale cu privire la serviciile/produsele Angloville.

9.3. Prin acceptarea Regulamentului, clientul declară ca este de acord ca aceste date să fie prelucrate de către Angloville în scopul descris la 9.2..

9.4. Datele clienților și conținutul declarațiilor acestora pot fi puse la dispoziția entităților autorizate să le primească în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv la dispoziția autorităților judiciare competente.

9.5. Angloville va asigura clienților exercitarea dreptului de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenire asupra acestora, precum și orice alte drepturi conferite de legislația în vigoare în legătură cu datele cu caracter personal al acestora pentru a își exercita drepturile în conformitate cu legislația în vigoare, adică să permită clienților accesul la datele lor cu caracter personal pentru a le corecta sau a cere eliminarea lor din baza de date.

9.6. Angloville va aplica măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

9.7. Cu respectarea legislației în vigoare, clientul își dă acordul în sensul ca Angloville să poată utiliza fotografii și clipuri video înregistrate în timpul Programului, pentru a ilustra materialele sale promoționale în scopuri de marketing. În cazul în care clientul nu este de acord cu folosirea imaginii sale în fotografii sau materiale video, acesta va înștiința în scris Angloville despre opțiunea sa, într-una din modalitățile stabilite la Cap. 12, înainte de începerea Programului lingvistic.

§10

Forță majoră

10.1. Niciuna din părti nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de fortă majoră.

10.2. Forța majoră se referă la acte de război (război declarat sau nu), conflicte, revolte, greve, acțiuni militare, insurecție, inundații, embargouri, precum și orice alte accidente sau dezastre naturale în afara controlului părților, indiferent dacă natura lor este similară sau nu a fost identificată cu cele de mai sus.

10.3. În condiţiile apariţiei unui caz de forţă majoră, partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi prin email şi/sau scrisoare recomandată în termen de 10 (zece) zile de la data apariţiei şi încetării cazului de forţă majoră, trimiţând totodată, în termen de 14 (paisprezece) zile, un act doveditor. Fiecare parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din forţa majoră.

10.4. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică mai mult de 30 (treizeci) de zile executarea obligaţiilor de către oricare dintre părţile implicate, fiecare parte va avea dreptul să anuleze Regulamentul – Contract de față în termen de 7 (șapte) zile, notificând cealaltă parte în scris.

§11

Drepturi de autor

11.1. Conţinutul website-ului/platformei www.angloville.ro – texte, muzică, imagini, logo-uri, elemente grafice, baze de date – este proprietatea Angloville și/sau a furnizorilor indicaţi de aceasta şi este apărat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor și a drepturilor conexe nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare. Folosirea fără acordul Angloville şi/sau a furnizorilor indicaţi a oricăror din elementele enumerate se pedepsește conform legilor in vigoare. 11.2. În cazul în care clientul dorește să utilizeze orice conținut pus la dispoziție pe site-ul Angloville este rugat să contacteze reprezentanții Angloville prin e-mail la adresa: office@angloville.ro.

§12

Notificări

12.1. Orice notificare adresată de o parte celeilalte părți, va fi valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele mai jos menționate, iar pentru client, la adresa comunicată prin formularul de înscriere completat și transmis Angloville, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire şi conţinut declarat, la data mentionată pe confirmarea de primire sau prin email cu confirmare expresă din partea primitorului, ori la adresele de email menţionate mai jos, iar pentru client la ultima adresă de email comunicată de acesta.

12.2. Notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate prin înregistrările oficiului poştal/ale societatii de curierat ori prin confirmarea expresă a primirii email-ului de către primitor.

12.3. Orice modificare a elementelor de identificare ale uneia dintre părţi faţă de cele prevăzute în Regulament ori în formularul de înscriere vor fi notificate celeilalte părţi, în modalitatea prevăzută în prezentul capitol, în termen de 48 de ore de la producerea modificării, în caz contrar comunicările efectuate cu utilizarea elementelor de identificare nemodificate urmând a fi considerate valabile.

Adrese corespondență Organizator Program lingvistic – Angloville:

Angloville S.R.L.
Adresă corespondență: Str. Eugeniu Carada, Nr.5-7, Bloc A, Scara 1, Ap.9, Sec.3, București

e-mail:office@angloville.ro

Adrese corespondență furnizori servicii de cazare și masă:

Pensiunea Gențiana – „PERFECT EXCLUSIV TOUR S.R.L.” 

Adresa sediu social: Str. Horia 8, Bușteni, Jud.Prahova

Adresa punct de lucru Pensiunea Gențiana: Str. Cavaler Ioan de Pușcariu, Nr.77, Bran, Jud. Brașov

email: office@pensiuneagentiana.ro

Lacul Verde Resort – „FORTASTES CATERING S.R.L.”

Adresa sediu social și punct de lucru: com. Târgșoru Vechi, sat Zahanaua, str. Principală nr. 90, clădirea C6, jud. Prahova

tel. 0755055051

 

§ 13

Dispoziții finale

13.1. Clientul declară că a luat cunoştinţă şi şi-a însuşit condițiile stabilite prin Regulamentul de față, prin completarea şi transmiterea către Angloville a formularului de înscriere prin intermediul platformei www.angloville.ro.. Totodată, clientul declară, după caz, că prevederile Regulamentului au fost însușite, prin completarea formularului de înscriere, de către persoanele desemnate a participa la Program / persoanele înscrise în Program.

13.2. Orice modificare a Regulamentului de faţă se poate face doar în modalitățile prevăzute în cuprinsul acestuia.

13.3. Dacă o prevedere a prezentului Regulament este, devine sau este declarată nulă sau inaplicabilă, celelalte prevederi ale sale nu vor fi afectate şi vor rămâne în vigoare şi aplicabile. În situaţia în care clauza declarată nulă sau inaplicabilă se referă la obligaţii esenţiale asumate de părţi, acestea au obligaţia de a o înlocui, conform obiectului şi prevederilor Regulamentului – Contract, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

13.4. Pentru orice probleme legate de funcționarea Serviciilor de pe site-ul www.angloville.ro, reprezentanții Angloville pot fi contactați la adresa office@angoville.ro.

13.5. Prezentul Regulament este guvernat de şi interpretat în conformitate cu legea română. Orice dispute între părţi derivând din sau în legătură cu acesta vor fi soluţionate în mod amiabil. În cazul în care soluţionarea amiabilă nu poate fi realizată, părţile se vor adresa instanţelor competente de la sediul Angloville.

13.6. Prezentul Regulament intră în vigoare la data 17.12.2019

Clientul/Participantul declară că a citit conținutul acestui Regulament, a luat act de toate dispozițiile și în momentul în care a luat decizia de a participa la Programul lingvistic, și-a asumat toate obligațiile prevăzute în cuprinsul acestuia.

Termeni și condiții pentru utilizarea platformei de e-learning Tutlo – Angloville Online (document în limba engleză)

Declarație privind Politica de confidențialitate